Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG BÌNH

 

DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG BÌNH

 

Sè TT

Hä vµ tªn

Chøc danh

N¨m sinh

§¬n vÞ

N¨m tèt nghiÖp

 

I. Trung t©m CSSKSS QUẢNG BÌNH

   

1

NguyÔn ThÞ ChÈu

 

1956

 

1976

2

L­u ThÞ Ph­íc

 

1958

 

1978

3

Hå ThÞ X­íc

 

1955

 

1976

4

NguyÔn ThÞ Híi

 

1959

 

 

5

NguyÔn ThÞ Lîi

 

1965

 

 

6

TrÇn ThÞ NguyÖt

 

1968

 

 

7

Tr­¬ng Hång DiÔm Thuý

 

1980

 

2002

8

NguyÔn ThÞ Thanh Hµi

 

1979

 

2002

9

TrÇn ThÞ HiÕu

 

1963

 

 

10

NguyÔn ThÞ Hång V©n

 

 

 

 

 

II. HuyÖn Minh Hãa

   

11

§inh ThÞ Hång VÜnh

CNHS

1961

TTYTDP

1984

12

TrÇn ThÞ Hoa

NHSTC

1978

TTYTDP

2001

13

§inh ThÞ Thanh

NHSTC

1979

TTYTDP

2001

14

TrÇn ThÞ Ngäc Anh

NHSTC

1981

TTYTDP

2004

15

Cao ThÞ NhuÇn

NHSTC

1981

TTYTDP

2004

16

Phan ThÞ Th¾m

CNHS

1971

BV§K

2001

17

Bïi ThÞ Hång Lª

NHSTC

1979

BV§K

2001

18

§inh ThÞ Miªn

NHSTC

1981

BV§K

2004

19

Ph¹m ThÞ Giang

NHSTC

1987

BV§K

2007

20

Ng« ThÞ Xu©n Sang

NHSTC

1984

BV§K

2005

21

Cao ThÞ Liªn

NHSTC

1982

BV§K

2007

22

Ph¹m ThÞ H­êng

NHSTC

1976

BV§K

2003

 

III.  HUYỆN Tuyªn Hãa

   

23

L­¬ng ThÞ L­¬ng

YS S¶n

1969

TTYTDP

1993

24

Cao ThÞ S­¬ng

NHSTC

1985

 

2007

25

Cao ThÞ Phïng

NHSTC

1964

TTYTDP

1986

26

Tr­¬ng ThÞ Th­¬ng

NHSTC

1965

PK Mai Hãa

1986

27

Ph¹m ThÞ Hoa

NHSTC

1969

BV§K

1990

28

NguyÔn ThÞ HuyÒn

NHSTC

1969

PK Thanh L¹ng

1999

29

Vµng ThÞ Nhung

NHSTC

1964

BV§K

1999

30

NguyÔn ThÞ T­

NHSTC

1963

BV§K

1984

31

§inh ThÞ Xoan

NHSTC

1981

PK Mai Hãa

2004

32

TrÇn ThÞ Sen

NHSTC

1983

BV§K

2004

33

TrÇn ThÞ H­¬ng

NHSTC

1983

BV§K

2004

 

IV.Qu¶ng Tr¹ch

    

34

Hoµng ThÞ Kim Ng©n

CNHS

 

TT DS/KHHG§

 

35

§Ëu ThÞ HuÖ

NHSTC

1962

TTYTDP

1984

36

Tr­¬ng ThÞ Trang

NHSTC

1950

TTYTDP

 

37

Phan ThÞ Nhµn

NHSTC

1963

TTYTDP

1984

38

TrÇn ThÞ TuyÕt

NHSTC

1963

TTYTDP

1984

39

Hå ThÞ H­¬ng

CNHS

1972

TTYTDP

2004

40

NguyÔn ThÞ Thñy

NHSTC

1971

TTYTDP

1993

41

Phïng ThÞ Vinh

NHSTC

 

BV§K

1984

42

NguyÔn ThÞ Doµn

NHSTC

1960

BV§K

1983

43

NguyÔn ThÞ Th¶o

NHSTC

1964

BV§K

1984

44

Ph¹m ThÞ Hång Th¬

NHSTC

1962

BV§K

1984

45

Ph¹m ThÞ HiÒn

NHSTC

1963

BV§K

2004

46

NguyÔn ThÞ Phóc Hßa

CNHS

1973

BV§K

2004

47

Hµ ThÞ Tè Nga

CNHS

1975

BV§K

2004

48

Bïi Kh¸nh Ng©n

NHSTC

1977

BV§K

1998

49

TrÇn ThÞ Thu Lan

NHSTC

1976

BV§K

1998

50

§inh ThÞ HuyÒn Tr©m

NHSTC

1978

BV§K

1998

51

TrÇn ThÞ Lý

NHSTC

1966

BV§K

1990

52

TrÇn ThÞ Thñy

NHSTC

1974

BV§K

 

53

Ph¹m ThÞ Nga

NHSTC

 

BV§K

 

54

Phan ThÞ Lµi

NHSTC

1977

BV§K

2000

55

NguyÔn ThÞ Hoµi Thanh

NHSTC

1986

BV§K

2007

56

Hå ThÞ L¹i Giang

NHSTC

1984

BV§K

2005

57

Hoµng ThÞ B×nh

NHSTC

1979

BV§K

2000

58

NguyÔn ThÞ H¹nh

NHSTC

1979

BV§K

2000

59

NguyÔn ThÞ V©n Minh

NHSTC

1987

BV§K

2007

 

V. Bè Tr¹ch

   

60

NguyÔn ThÞ Vót

NHSTC

 

TTYTDP

 

61

NguyÔn ThÞ H­¬ng

NHSTC

 

TTYTDP

 

62

NguyÔn ThÞ Thu

NHSTC

 

TTYTDP

 

63

Hå ThÞ Ba Lan

CNHS

 

TTYTDP

 

64

Phan ThÞ Anh §µo

NHSTC

 

TTYTDP

 

65

Hoµng ThÞ V­ng

NHSTC

 

TTYTDP

 

66

Hå ThÞ Xu©n H­¬ng

NHSTC

 

TTYTDP

 

67

TrÇn ThÞ Nguyªn

NHSTC

 

BV§K

 

68

Phan ThÞ H¹nh

NHSTC

 

BV§K

 

69

NguyÔn ThÞ V©n

NHSTC

 

BV§K

 

70

NguyÔn ThÞ B×nh

NHSTC

 

BV§K

 

71

TrÇn ThÞ Thanh

NHSTC

 

BV§K

 

72

Hoµng ThÞ ¸nh Ngµ

CNHS

 

BV§K

 

73

NguyÔn ThÞ H»ng

NHSTC

 

BV§K

 

74

Lª ThÞ H»ng

NHSTC

 

BV§K

 

75

NguyÔn ThÞ HuÖ

NHSTC

 

BV§K

 

76

§ç ThÞ Thuû

NHSTC

 

BV§K

 

77

Phan ThÞ Hai

NHSTC

 

BV§K

 

78

NguyÔn ThÞ Phóc

NHSTC

 

BV§K

 

 

VI. TP §ång Híi

   

79

Phan ThÞ S¸nh

TTYTDP

 

NHSTC

 

80

NguyÔn ThÞ Nhµn

TTYTDP

 

NHSTC

 

81

Hoµng ThÞ NiÔu

TTYTDP

 

NHSTC

 

82

NguyÔn ThÞ Hång Th«ng

TTYTDP

 

NHSTC

 

83

Ph¹m ThÞ Quúnh Hoa

TTYTDP

 

NHSTC

 

84

NguyÔn ThÞ LÖ H»ng

TTYTDP

 

NHSTC

 

85

NguyÔn ThÞ Th­¬ng

TTYTDP

 

NHSTC

 

86

TrÇn ThÞ Lý

BV§K

 

NHSTC

 

87

Ph¹m ThÞ Thanh Thñy

BV§K

 

NHSTC

 

88

Tr­¬ng ThÞ Thñy

BV§K

 

NHSTC

 

89

Ng« ThÞ Hång Anh

BV§K

 

NHSTC

 

90

§Æng ThÞ HiÕu

BV§K

 

NHSTC

 

91

Ph¹m ThÞ Ngäc Ph­îng

BV§K

 

NHSTC

 

92

Ph¹m ThÞ Minh Loan

BV§K

 

NHSTC

 

93

NguyÔn Minh Hµ

BV§K

 

NHSTC

 

94

Tr­¬ng ThÞ DiÖu Liªn

BV§K

 

NHSTC

 

95

TrÇn ThÞ Ngäc Hµ

BV§K

 

NHSTC

 

96

NguyÔn ThÞ H­¬ng Lan

BV§K

 

NHSTC

 

97

Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn

BV§K

 

NHSTC

 

 

II. Qu¶ng Ninh

    

98

NguyÔn ThÞ T©m

TTYTDP

 

NHSTC

 

99

Phan ThÞ B×nh

TTYTDP

1975

NHSTC

 

100

Lª ThÞ Thu

TTYTDP

1967

YS s¶n

1989

101

Lª ThÞ Hång Phong

BV§K

1967

NHSTC

 

102

Tr­¬ng ThÞ Hµ

BV§K

 

NHSTC

 

103

NguyÔn ThÞ Thanh

BV§K

1981

NHSTC

 

104

Phan ThÞ Lµnh

BV§K

 

NHSTC

 

105

Phan ThÞ H¶i V©n

BV§K

 

NHSTC

 

106

NguyÔn ThÞ H»ng

BV§K

 

NHSTC

 

107

NguyÔn ThÞ Thñy

BV§K

 

NHSTC

 

108

Lª ThÞ Thu HiÒn

BV§K

1977

NHSTC

1999

109

NguyÔn ThÞ B×nh

BV§K

 

NHSTC

 

 

VIII. LÖ Thñy

    

120

Tr­¬ng ThÞ Tó

TTYTDP

 

CNHS

 

121

Mai ThÞ Thu

TTYTDP

 

NHSTC

 

122

Ph¹m ThÞ Nhµn

TTYTDP

 

NHSTC

 

123

§Æng ThÞ Thñy

TTYTDP

 

NHSTC

 

124

NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

TTYTDP

 

NHSTC

 

125

NguyÔn ThÞ HiÒn

TTYTDP

1981

NHSTC

2002

126

TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn

TTYTDP

1978

NHSTC

2000

127

NguyÔn ThÞ ThuyÕn

BV§K

 

NHSTC

 

128

TrÇn ThÞ Kim Oanh

BV§K

 

NHSTC

 

129

Ph¹m ThÞ HuÕ

BV§K

 

NHSTC

 

130

Lª ThÞ H­¬ng

BV§K

 

NHSTC

 

131

Lª ThÞ Lª

BV§K

 

NHSTC

 

132

Lª ThÞ V©n

BV§K

 

NHSTC

 

133

TrÇn ThÞ Thanh Th¶o

BV§K

 

NHSTC

 

134

TrÇn ThÞ Thóy Mai

BV§K

 

NHSTC

 

135

Ng« ThÞ B×nh

BV§K

 

NHSTC

 

136

Lª ThÞ H»ng

BV§K

 

NHSTC

 

137

Tr­¬ng ThÞ Hµ

BV§K

 

NHSTC

 

138

NguyÔn ThÞ HuyÒn

BV§K

 

NHSTC

 

139

Phan ThÞ CÈm Nhung

BV§K

 

NHSTC

 

140

NguyÔn ThÞ BÝch NghÜa

BV§K

 

NHSTC

 

141

Ph¹m ThÞ TuyÕt Mai

BV§K

 

NHSTC

 

142

NguyÔn ThÞ Bª

BV§K

 

NHSTC

 

143

NguyÔn ThÞ Thuïy Giang

BV§K

 

NHSTC

 

144

TrÇn ThÞ BÝch Liªn

BV§K

 

NHSTC

 

145

D­¬ng ThÞ Th­êng

BV§K

 

NHSTC

 

146

NguyÔn ThÞ BÐ

BV§K

 

NHSTC

 

147

NguyÔn ThÞ Lu©n

BV§K

 

NHSTC

 

148

NguyÔn ThÞ Hång

BV§K

 

NHSTC

 

 

  Tải tập tin |  In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NINH
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email