Hội Nữ hộ sinh tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

- 02/07/2023 09:04:17

Hội Nữ hộ sinh tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028


 
Sau thời gian dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn trong công tác nhân sự, tổ chức và hoạt động, sáng ngày 30/6/2023, Hội Nữ hộ sinh tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 

Ban Chấp hành Hội Nữ hộ sinh tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hộiKết thúc Đại hội, Hội Nữ hộ sinh tỉnh đã biểu quyết thông qua Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 có 17 thành viên, gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội Nữ hộ sinh tỉnh theo các phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra và đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.