Chương trình "Đôi Bàn Tay Vàng 2020"

- 01/07/2020 14:17:35

Chương trình đào tạo online và cuộc thi dành cho Hộ Sinh diễn ra từ ngày 18/05/2020 đến ngày 19/07/2020, với chủ đề "NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NGƯỜI HỘ SINH"